Mozaika Berdyczowska

Разом за свободу

ІІІ Міжнародна Волинська історично-краєзнавча польсько-українська конференція

12-13 листопада 2010 р. у Житомирі з ініціативи Варшавського Музею Історії Польщі, фундації «Полонія — Рутенія» та Житомирського Обласного Інституту Вдосконалення Вчителів відбулася ІІІ Міжнародна Волинська історично-краєзнавча польсько-українська конференція під гаслом «Разом за свободу». Захід було організовано з метою презентації історичного досвіду і наслідків Варшавської угоди у толерантному підході до навчання історії.

Офіційне відкриття конференції відбулося о 10 годині у приміщенні ОІВВ за участю почесного консула РП Юрія Водерацького, голови Ради Фундації «Полонія-Рутенія» Роберта Чижевського а також представника Музею Історії Польщі — Міхала Зарихта. Пан Зарихт представив виставу «Вільні з вільними 1863 і Україна», яка розповідає про українців, учасників польського січневого повстання, що разом з поляками боролися проти царської Росії.

На конференції свої реферати запропонували: Тадеуш Пимковський (Польсько-український союз у війні 1920 року), Ярослав Грицак (Польсько-українські рухи за незалежність і демократичні ідеї на переломі ХІХ-ХХ століть), Микола Кордон (Польща у євро інтеграційних прагненнях України: історія і сучасність), Віктор Брехуненко (Про основи толерантного висвітлення українсько-польських стосунків у шкільних підручниках), Геннадій Махорін (Українське і польське питання у 1919-1923 роках). Виступила також методист Ніна Сірик з рефератом на тему: «Толеранція у властивому підході до навчання курсу вітчизняної історії»

Виступаючі у своїх працях познайомили присутніх з цілями істориків, культурологів і політологів України та Польщі у спробі зрозуміти спільну історію двох братніх народів, аналіз процесів і явищ, які стали приводом до конфліктів, а також ті позитивні події, які мали місце у довготривалому співіснуванні українців та поляків.

Учасники конференції дійшли до висновку, що існує нагальна потреба подальшого розвитку широкої двохсторонньої співпраці на громадському і освітянському рівнях з метою формування молодої еліти, яка буде продовжувати розпочату справу в майбутньому.

Аліса ВермінськаRazem do wolności
III Międzynarodowa Wołyńska Historyczno-Krajoznawcza konferencja ukraińsko-polska

W dniach 12-13 listopada w Żytomierzu z inicjatywy Muzeum Warszawskiego, Fundacji «Polonia — Rutenia» i Podyplomowego Obwodowego Instytutu Pedagogicznego w Żytomierzu odbyła się III Międzynarodowa Wołyńska Historyczno-Krajoznawcza konferencja ukraińsko-polska pod hasłem «Razem do wolności». Celem tej konferencji było zaprezentowanie doświadczeń historycznych i skutków ugody Warszawskiej odnośnie tolerancji w podejściu do nauczania historii.

Oficjalne otwarcie konferencji odbyło się o godz. 10:00 w pomieszczeniu POIP. Dokonał tego Rektor Iwan Jakuchno, Konsul Honorowy RP Jerzy Woderacki, Przewodniczący Rady Fundacji «Polonia-Rutenia» — Robert Czyżewski oraz przedstawiciel Muzeum Historii Polski — Michał Zarychta.

Pan Robert Czyżewski zaprezentował wystawę pt. «Wolni z Wolnymi 1863 a Ukraina», która zawierała informacje o powstańcach — Ukraińcach, walczących razem z Polakami przeciwko Rosji Carskiej.

Na konferencji swoje referaty przedłożyli: Tadeusz Pymkowski, («Polsko-ukraiński sojusz w wojnie 1920 roku») Jarosław Grycak (Polsko-ukraińskie ruchy za niepodległość i demokratyczne idea na przełomie XIX-XX wieków), Mykoła Kordon (Polska w Eurointegracyjnych dążeniach Ukrainy: historia i współczesność), Wiktor Brechunenko (O zasadach tolerancyjnego wyświetlenia ukraińsko-polskich stosunkach w podręcznikach szkolnych), Gennadij Machorin (Ukraińskie i polskie pytania w latach 1919—1923). Wystąpiła również metodyk POIP Nina Siryk z referatem na pt.: «Tolerancja we właściwym podejściu do nauczania kursu historii ojczystej».

Prelegenci w swoich wystąpieniach zaprezentowali: cele historyków, kulturologów i politologów Ukrainy i Polski w próbie zrozumienia wspólnej historii obojga narodów, analizę procesów i zjawisk, które powodowały konflikty, a także te pozytywne wydarzenia, które miały miejsce w długotrwałym współistnieniu Ukraińców i Polaków.

Uczestnicy konferencji doszli do wspólnego wniosku, że istnieje pilna potrzeba dalszego rozwijania szerokiej dwustronnej współpracy na poziomie społecznym, na poziomie szkół i uniwersytetów, aby uformować młodą elitę, która będzie kontynuować rozpoczęte dzieło w przyszłości.

Alicja Wermińska

Podziel się linkiem:

Komentarze

Imię z nazwiskiem
Poczta z małpą
Komentarz
 
Яндекс.Метрика