Mozaika Berdyczowska

Kronika miejska

Listopad—grudzień 2012

Finałowa sesja tego roku
Pod koniec ostatniego tygodnia 2012 roku, w czwartek 27 grudnia, radni Berdyczowskiej Miejskiej Rady zebrali się na ostatnią tegoroczną sesję. W przeważającej części sesja ta miała roboczy charakter, bez jakichkolwiek oznak zbliżającego Nowego Roku. Tak samo szybko podnoszono ręce i podejmowano ważne dla miasta decyzje, które dotyczą projektów rozwoju i wsparcia przedsiębiorstw komunalnych, a także zatwierdzenia opracowanych ogólno-miejskich programów na najbliższe kilka lat i wprowadzenia zmian do poprzednich decyzji. Poza tym radni przyjęli projekt budżetu miasta na nadchodzący 2013 rok, który już otrzymał przydomek «oszczędny».

Na sesji kierownik finansowego zarządu miasta Berdyczowa Ałła Pacata podała miłą informację, że na konto resortu skarbu zostały przelane pieniądze z budżetu państwowego, które pozwolą w całości wypłacić pensje pracownikom budżetowym, likwidując tym samym istniejące zadłużenie. Tak więc w Nowy Rok Berdyczów wchodzi bez długów — chociaż z nie do końca wykonanym budżetem.

Problem bezpańskich psów istnieje nadal
W Berdyczowie nadal istnieje trudna sytuacja z populacją bezpańskich psów. Niekontrolowane rozmnażanie zwierząt i brak efektywnego planu walki z nimi doprowadziły do tego, że watahy psów są horrorem dla mieszkańców miasta.

Bezpańskie zwierzęta — to wielki problem nie tylko Berdyczowa, ale i każdego miasta Ukrainy. W okresie działania Ustawy «O obronie zwierząt przed okrucieństwem» w mieście znacznie powiększyła się ilość bezpańskich zwierząt, w różnych dzielnicach utworzyły się całe ich stada.

Wspomniana ustawa zabrania likwidowania zwierząt chyba, że okażą się realnym zagrożeniem dla życia ludzi. Pierwszym i głównym wymogiem ustawy jest to, że bezpańskie zwierzę trzeba najpierw odłowić, ulokować w schronisku i tylko przez weterynarzy może być uśpione chore lub agresywne zwierzę. Pozostałe zwierzęta powinny przebywać w schronisku, być szczepione, wysterylizowane i dopiero wtedy można je wypuszczać na wolność.

W Ukrainie nie istnieje żaden program walki z bezpańskimi zwierzętami. Wszystkie regulacje opierają się na wyżej wspomnianej ustawie oraz na: «O zapewnieniu sanitarnego i epidemiologicznego bezpieczeństwa ludności», «O obronie ludności przed chorobami zakaźnymi», «O świecie zwierzęcym» i «O opiece weterynaryjnej». Przepisy tych dokumentów często przeczą jeden drugiemu i nie ma w nich konkretnych rozwiązań istniejącego problemu.

W celu regulacji ilości zwierząt bezpańskich Komitet Wykonawczy Rady Miejskiej podjął decyzję z dnia 23.11.06 Nr 659 «O regulacji ilości zwierząt bezpańskich». Według tej decyzji chwytaniem psów zajmie się MKP «Berdyczówkomunserwis» i będzie je dostarczał do Centrum Medycyny Weterynaryjnej «Ajbolit» (właściciel S. Orluk). W centrum psy będą poddane sterylizacji. Tam znajdują się specjalne woliery dla zwierząt. Karmienie zwierząt, ich leczenie i utrzymanie odbywa się na koszt własny centrum. Po sterylizacji zwierzęta zostaną wypuszczone na wolność. W 2011 roku pojmano i dostarczono do Centrum 188 bezpańskich psów, w 2012 roku — 285.

Święty Mikołaj po berdyczowsku
W Berdyczowie tradycją już stało się, że podczas festynu Świętego Mikołaja zapala się światełka na noworocznych choinkach. W związku z tym 19 grudnia (według kalendarza juliańskiego) społeczność miasta radośnie świętowała Dzień św. Mikołaja, włączywszy tradycyjne światła na choinkach noworocznych, rosnących obok gmachu Zarządu Miejskiego. Przez kilka godzin rozbrzmiewały ukraińskie ludowe piosenki w wykonaniu miejscowych artystów w połączeniu z pastorałkami i kolędami.

Nie zważając na ziąb i mróz, plac był wypełniony przez tłumy mieszkańców, którzy przyszli wziąć udział w obrzędzie zapalenia światełek na choinkach, ozdobionych dzięki pomocy finansowej deputowanej do Rady Najwyższej Anżeliki Łabuńskiej, radnych Żytomierskiej Obwodowej Rady i miejscowych przedsiębiorców. Specjalnie dla świętujących pracował obwoźny handel, gdzie można było nabyć nie tylko gorące dania, ale i alkohol. Goszczono się przygotowanym na węglach smakowitym szaszłykiem. Taka organizacja święta świadczy o tym, że w skład władz lokalnych wchodzą ludzie niedojrzali duchowo i mało zaznajomieni z tradycją obchodów święta św. Mikołaja. Przecież prawosławny post adwentowy św. Filipa zobowiązuje do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i picia alkoholu. Oprócz tego świętowanie św. Mikołaja nie obeszło się bez Dziadka Mroza i Śnieżynki — sowieckich bohaterów świątecznych, którzy mieli zastąpić św. Mikołaja, od których w ciągu 21 lat ukraińskiej niepodległości w żaden sposób nie mogą odzwyczaić się przedstawiciele lokalnych władz. Po tej imprezie plac przed zarządem Miasta został usiany «wzgórzami» butelek i plastykowych kubków, pozostawionych przez «miłośników kultury» ludowej Berdyczowa.

Berdyczowski mer przeciwko handlowi jarmarkowemu
Na ostatnich obradach Komitetu Wykonawczego mer miasta Wasyl Mazur oświadczył, że nadszedł czas aby zabronić tradycyjnych jarmarków, które odbywają się na terytorium Miejskiego Pałacu Kultury. Ponieważ ta placówka powinna pełnić funkcje Pałacu Kultury, a nie być miejscem sprzedaży towarów przejezdnych przedsiębiorców. Tym bardziej, że do miasta przywożą na sprzedaż wszystko, co tylko można: jeszcze tylko pluskiew brakuje — żartował przewodniczący miasta. Według opinii Mera lepiej przeprowadzić na dużej widowni dobry remont (co planuje się w najbliższej przyszłości) i zaprosić z koncertami artystów, którzy są w stanie zapłacić za wynajęcie sali, zarobią sami i dadzą zarobić pracownikom Pałacu, a mieszkańcy będą mieli możliwość podnieść swój poziom kulturalny oglądając ich występy.

Oprócz tego przewodniczący miasta podkreślił, że przy zawieraniu umów dzierżawy z różnymi organizacjami religijnymi i społecznymi obowiązkowo należy uwzględniać fakt, że Wydział Kultury może rozwiązać umowę, jeżeli zaistnieje potrzeba wykorzystania dzierżawionego pomieszczenia zgodnie z jego docelowym przeznaczeniem.

Nowe stawki podatkowe
Od 1 stycznia 2013 roku na Ukrainie stawka podatku od dochodu przedsiębiorstw będzie wynosiła 19%. W 2012 r. wyżej wymieniona stawka zmalała z 23% do 21%. Ta norma jest przewidziana przez Kodeks Podatkowy Ukrainy, zgodnie z którym stawka podatku dochodowego w wysokości 21% będzie obowiązywała do 31 grudnia 2012 roku włącznie. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku podatek będzie wynosić 19%, a od 1 stycznia 2014 roku zmniejszy się do 16%. Stopniowe zmniejszanie stawki podatku dochodowego z 25 % na 21 %, sprzyjało planowemu zwiększaniu ściągalności tego podatku. W ciągu 10 miesięcy 2012 roku do budżetu wpłynęło prawie 15,6 mln. hrn. od podmiotów gospodarczych Berdyczowa i rejonu berdyczowskiego.

Rejon podarował miastu... miejsca na cmentarzu
Od kilku lat w Berdyczowie istnieje problem braku miejsc na centralnym cmentarzu miejskim przy ulicy Wojkowa. Niestety, z roku na rok śmiertelność wśród miejscowej ludności wzrasta i cmentarz wkrótce okaże się na tyle przepełnionym, że nie będzie gdzie chować zmarłych. Władze miejskie poszukują wyjścia z tej trudnej sytuacji, jednak do chwili obecnej ostateczna decyzja co do rozwiązania tego problemu nie została podjęta.

Ze względu na fakt, że ziemia za cmentarzem należy do rejonu berdyczowskiego, władze miejskie od kilku lat prowadzą bezskuteczne pertraktacje z przedstawicielami Administracji Rejonowej. Kompromisu do tej pory nie uzyskano i dlatego powstała propozycja przenieść pochówki do dzielnicy Elingu. Ale większość radnych nie poparła tej decyzji.

Jednak w Dniu Samorządu miasto otrzymało nieoczekiwany prezent: Przewodniczący Administracji Rejonowej Włodzimierz Zbarażski, przekazał 26 hektarów ziemi na własność Kombinatowi Przedsiębiorstw Komunalnych, co rozwiązuje problem z pochówkami. Mer Wasyl Mazur na kolejnej sesji Rady Miejskiej wyraził głęboką wdzięczność kierownikowi Berdyczowskiego Rejonu za wsparcie i zrozumienie.

Noworoczny prezent dla Berdyczowa na sumę ponad trzech milionów hrywien
W Berdyczowie zaistniała trudna sytuacja w miejskim budżecie — pieniędzy zabrakło, wskutek czego powstało nawet niemałe zadłużenie po wypłacie pensji pracownikom budżetowym. Zresztą, to problem nie tylko Berdyczowa, przecież w tej samej sytuacji znalazły się i inne centra rejonowe obwodu Żytomierskiego. Jednak kolejne przedterminowe obrady deputowanych Rady Miejskiej dały nadzieję na «cud noworoczny», czyli likwidację zadłużenia przed Nowym Rokiem. Główny Zarząd Państwowej Służby Skarbowej Ukrainy w obwodzie Żytomierskim udzielił Berdyczowowi dwie średnioterminowe pożyczki — pierwsza wynosi 1975200 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) hrywien, druga 2680100 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto) hrywien.

Odpowiednie umowy były zatwierdzone przez radnych Rady Miejskiej zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem. Według wyjaśnień mera miasta Wasyla Mazura, miasto już pożyczało ponad jeden milion hrywien u państwa ukraińskiego. Ta średnioterminowa pożyczka różni się od krótkoterminowej tym, że jej zwrot jest możliwy tylko w razie przekroczenia budżetu miejskiego. W innym razie tej pożyczki można będzie nie zwracać.

Wstecz w przeszłość — berdyczowskim rolnikom znów proponują połączyć się w spółdzielnie
Nareszcie władze Rejonu Berdyczowskiego przeszły od słów do czynów: podjęło pierwszą próbę odrodzenia gospodarki rolnej. Tym bardziej, że obecnie istnieje wiele programów państwowych skierowanych na wsparcie i rozwój rolnictwa. W celu rozwiązania problemów wiejskich, w piątek 14 grudnia w pomieszczeniu Berdyczowskiej Państwowej Administracji Rejonowej odbyło się seminarium-narada z udziałem prezesa AR Włodzimierza Zbarażskiego.

Podstawowym tematem przeprowadzonego seminarium, było urzeczywistnienie polityki rozwoju kooperacji rolniczej i przedsiębiorczości we wsiach Rejonu Berdyczowskiego zgodnie z programem «Rodzima wieś». W swojej przemowie Prezes AR zaznaczył, że sprawy w rejonie są kiepskie, bo zapotrzebowania roczne stanowią blisko sto milionów hrywien, lecz w ciągu roku udaje się zebrać i przelać do budżetu nie więcej niż dwadzieścia milionów. Zaznaczył także, że na dzień dzisiejszy we wsiach Berdyczowskiego Rejonu mieszka blisko trzydzieści i pół tysiąca mieszkańców, z których siedemnaście i pół tysięcy — są w wieku produktywnym (zdolni do pracy). Jednak z tego pracuje tylko około ośmiu tysięcy osób, reszta jest bezrobotnych.

Zdecydowana większość zatrudnionych wieśniaków znalazła sobie pracę poza rejonem, co doprowadziło do zmniejszenia ilości ludności we wsiach. Wieśniacy masowo opuszczają swoje domostwa. Nawet w najbardziej zaludnionym punkcie rejonu osiedlu Gryszkowcy, gdzie mieszka blisko pięć tysięcy ludzi i działa ok. 39 przedsiębiorstw, osiąg pracy krajowców, którzy w nich pracują, wynosi tylko 40%. Dlatego Włodzimierz Zbarażski widzi jedyne wyjście z tej trudnej sytuacji — stworzenie na wsi spółdzielni i ściągnięcie inwestorów do każdej wsi rejonu. Prosił, aby tę propozycję poważnie przemyśleli prezesi rad wiejskich, którzy stoją na czele społeczności i lepiej wiedzą, co można zaproponować inwestorom.

Sport
Wciąż powiększa się skarbiec nagród sportowców berdyczowskich, i tym razem wyróżnili się wychowankowie miejscowej szkoły boksu pod kierownictwem doświadczonego trenera Olega Sikorskiego. Chłopcy niedawno wrócili z Doniecka, gdzie uczestniczyli w Międzynarodowym Turnieju Pięściarskim, broniąc pozycji rodzinnego Berdyczowa.

Drużyna Berdyczowskiego Klubu Sportowego «Cross» pojechała do Doniecka na Międzynarodowy Turniej Bokserski im. mistrza sportu ZSRR Mikołaja Kaledina, który został rozegrany wśród juniorów (1997-1998 rocznik urodzenia). Oprócz sportowców z całej Ukrainy, w turnieju wzięli udział także zawodnicy z Rosji, jednak to nie przeszkodziło bokserom berdyczowskim uzyskać najlepsze rezultaty. Dmytro Czulaczejew, Aleksy Krywiec i Bogdan Diaczuk, którzy próbowali swych sił w kategoriach wagowych 46, 48 i 52 kg, pokonali swoich rywali, co zapewniło im trzecie miejsce. Do Berdyczowa powrócili z trzema brązowymi medalami. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Opracowała Izabella Rozdolska

Podziel się linkiem:

Komentarze

Imię z nazwiskiem
Poczta z małpą
Komentarz

Публікація висловлює лише думки автора/авторів
і не може ототожноватися з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради Міністрів

Polska Platforma Medialna
 
Яндекс.Метрика